دارالترجمه رسمی فرهنگستان

ترجمه اسناد رسمی و غیر رسمی و آموزش زبان آلمانی

دارالترجمه رسمی فرهنگستان

ترجمه اسناد رسمی و غیر رسمی و آموزش زبان آلمانی

گرگان:خیابان ولیعصر(عج)- عدالت 14-مجتمع فارابی طبقه 5 واحد 132
تلفن 32322433-017 فاکس 32331200-017
ایمیل: dr.abdoladeli@gmail.com

بایگانی